Header 728x90

PC İçin Mükemmel Hayatta Kalma Oyunları

Korkunç Şekilde Helak Olan Kavimler

Yeryüzünün varoluşundan bu yana dünyada ne kadar çok insan hayat sürdü, hiç düşündünüz mü? Dünya tarihi süresince pek çok değişik medeniyet tarih sahnesine çıkmış, bir zaman hüküm sürmüş ve zamanı gelince sahneden çekilmiş, yerlerine yenileri gelmiştir. Bunların bazıları matematik, astronomi, tıp ya da mimari uygarlık alanlarında ilerlemiş bazıları da büyük servetlere, azametli miraslara, saray ve tapınaklara sahip olmuşlardır. Ancak bütün bu ihtişam ve sahip oldukları varlıklar onlara hiçbir yarar sağlamamış, korkunç şekilde helak olan kavimler arasındaki yerlerini almışlardır.

Ad Kavmi

1 - Ad Kavmi

Geçmişte yaşamış ve helak edilen kavimler araştırıldığında bu kavimlerin kendilerine yapılan bildiriye karşın Allahtan korkmayan, çirkin sapkınlıklarda bulunan, başkalarının haklarına tecavüz eden, utanma duygularını kaybetmiş, sadece kendi çıkarlarını ve fani dünyalıklarını düşünen insanlar oldukları görülmektedir.

En mühim ortak yanları ise kendilerine yollanan peygamberleri reddetmeleridir. Hatta onlara husumet göstermiş olmalarıdır. Bu taşkınlıklarından dolayı Allah'ın zulmü ile karşılaşmışlar ve yeryüzünden bir anda silinmişlerdir.

Ad kavmine elçi olarak yollanan Hz. Hud, kavime kendisinin Allah'ın yolladığı güvenilir bir elçi olduğunu belirtmiş ve insanları Allah'tan korkup tövbe etmeye çağırmıştır. Ancak sapkın Ad kavmi, tüm çağrılarına karşın Hz. Hud'a karşı gelmiş onun kendilerini çağırdığı bu yola tabi olmayı kabul etmeyerek reddetmiştir.

Kavmin kendilerine eziyet getirecek olan bulutu gördükleri, ancak bunun gerçekte ne olduğunu kavrayamadıkları ve bir yağmur bulutu sandıkları belirtilmektedir. Ad kavminin harabesi olduğu düşünülen kalıntılar, Atlantis Ubar'da metrelerce kalınlıktaki bir kum katmanının altından çıkartılmıştır.

Semud Kavmi

2 - Semud Kavmi

Hicr halkı ve Semud kavminin gerçekte aynı kavim oldukları düşünülmektedir. Nitekim Semud kavminin bir başka adı da Ashab-ı Hicr'dir. Semud kavmi, kendilerine sınama olarak gönderilen dişi deveyi öldürdükten sonra hemen kıyıma uğratılmıştır. Allah inkar edenlerin kurdukları hileli kumpasları boşa çıkartmış ve Hz. Salih'i ona zarar vermek isteyenlerin ellerinden kurtarmıştır.

Lut Kavmi

3 - Lut Kavmi

Hz. Lut, Hz. İbrahim'e komşu kavimlerden birine elçi olarak yollanmıştı. Hz. Lut onlara bu sapıklıkları bırakmalarını söylediğinde ve onlara Allah'ın ilahi bildirisini gösterdiğinde onu reddettiler, peygamberliğini inkar ettiler ve sapıklıklarına devam ettiler.

Bunun sonucunda da kavim, vahim bir facia yaşatılarak helak edildi.

Hz. Lut'un yaşadığı bu kentin, Eski Ahid'te geçen adı Sodom'dur. Kızıl Deniz'in kuzeyinde kurulmuş olan bu kavmin, aynı Kuran'da yazılanlara uygun bir biçimde helak edildiği anlaşılmıştır. Yapılan arkeolojik çalışmalardan anlaşıldığına göre kent, İsrail-Ürdün hududu boyunca yayılan Tuz Gölü ve Ölü Deniz yakınlarında bulunmaktadır.

Kuran'da anlatılan Lut kavmi ile alakalı hadise, varsayımlara göre takribi milattan evvel 1800'lü senelerde olmuştur. Lut kavminin uğradığı trajedinin teknik boyutu jeologların araştırmalarından anlaşılmaktadır. Buna göre Lut kavmini yok eden zelzele, oldukça uzun bir yer kabuğu çatlağı fay hattının neticesinde oluşmuştur.

Pompei Kavmi

4 - Pompei Kavmi

Pompei'nin helakı, Vezüv volkanının patlaması ile gerçekleşmiştir. Vezüv volkanı, İtalya'nın özellikle de Napoli şehrinin simgesidir. Takribi 2000 senesinden beri sessiz olan Vezüv yanardağı, İbret Dağı ismiyle de öğrenilir. Vezüv'ün batı yamacında Napoli, doğu yamacında ise Pompei şehri yer alır.

Takribi 2000 sene evvel yaşanan bir lav ve kül faciası, bu şehrin insanlarını ani bir şekilde yakalamıştır. Facia öylesine ani bir şekilde olmuştur ki her şey 2000 sene evvelinde olduğu gibi kalmıştır.

Tarihi kayıtlar kentin yok olmadan evvel tam bir sefaat ve sapkınlık merkezi olduğunu göstermektedir. Pompei'nin daha önceki yerinde bugün olaylar pek fazla değişmiş değildir. Napoli'nin sefaat semtleri, Pompei'den hiç aşağı kalmamaktadır. Capri Adası, eşcinsellerin ve çıplakların kamp yaptığı bir üst vaziyetindedir.

Capri Adası turizm reklamlarında eşcinseller cenneti olarak belirtilmektedir. Netice olarak yeniden bölge milletinin aynı cins bir hayatı seçtiği görülmektedir.

Dünya genelinde çoğalan bu meyil, genel bir kıyametin habercisi olarak açıklanmaktadır.

Sebi Kavmi

5 - Sebi Kavmi

Milattan evvel 24 senesinde başkenti Mari ve Seferi yapan dönemin tartışmasız en güçlü devleti olan Roma İmparatorluğu'nun Mısır valisi Marcus Aurelius Gaius idaresindeki bir ordusunu ağır bir hezimete uğratmıştı.

Sebe ılımlı bir siyaset izleyen, ancak gerektiğinde şiddet kullanmaktan da çekinmeyen güçlü bir devlet tablosu çiziyordu. Gelişmiş kültürü ve ordusuyla Sebe devleti, bütün anlamıyla zamanında o bölgenin bir süper devleti olmuştu. Arim su baskını ile gelen faciadan sonra, bölgede çölleşme başlamış ve tarım alanlarının yok olmasıyla Sebi kavminin en ehemmiyetli kazanç kaynağı da ellerinden çıkmıştı. Allah'ın kendilerini iman etmeye ve şükretmeye çağırmasına kulak asmayan Sebi ulusu sonunda böylesine korkutucu bir faciayla cezalandırıldı.

Buraya kadar incelediğimiz bütüm kavimlerin Allah'a baş kaldırmak, ona ortak koşmak, yeryüzünde haksız yere büyülenmek, insanların mülklerine haksızlıkla el koymak, cinsel sapmalara azgınlığa yönelmek gibi ortak bazı özellikleri vardı. Bir başka ortak özellikleri ise yanlarındaki müslümanlara karşı baskı ve şiddet uygulamalarıydı.

Müslümanları sindirmek için her türlü yolu kullanıyorlardı. Kuran'ın tüm bunları anımsatmakta ki emeli elbette tarih bilgisi vermek değildir. Kuran'da peygamber kıssalarının ibret alınması için anlatıldığı bildirilir.
Blogger tarafından desteklenmektedir.